خدمات الکترونیک

آیین نامه آموزشی

آیین نامه آموزشی

دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته

تعاريف و مفاهيم

وزارت : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

مؤسسه : منظور ، كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري يك يا چند دوره كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مورد تاييد وزارت است.

دوره: منظور ، دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است كه به صورت روزانه و نوبت دوم طبق ضوابط مربوط برگزار مي گردد.

روزانه : منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش و با پرداخت شهريه ( حسب مورد ) و به صورت حضوري در يكي از مؤسسه هاي آموزش عالي تحصيل مي كند.

رشته تحصيلي: مجموعه به هم پيوسته اي از دروس دانشگاهي است كه با محتوا و روش شناسي خاص در قالب برنامه هاي درسي در دوره هايي تحصيلي مختلف به اجراء گذاشته مي شود.

دوره كارداني : دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود.

دوره كارشناسي پيوسته : دورهء تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسي و طبق برنامه مصوب ( حسب رشته ، طرح پژوهشي يا پايان نامه را نيز شامل مي شود ) به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود.

دوره كارشناسي ناپيوسته : دورهء تحصيلي است كه پس از دورهء كارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 تا 72 واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي گردد.

دانشجو : فرد پذيرفته شده اي است كه در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاري ، در مؤسسه ثبت نام مي كند.

دانش آموخته : فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين ، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كند.

ضوابط و مقررات عمومي و اختصاصي

*هر سال تحصيلي مركب از 2 نيمسال تحصيلي و به انتخاب مؤسسه يك دورهء تابستاني است و هر نيمسال شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پاياني و دورهء تابستاني شامل 6 هفتهء آموزش و يك هفته امتحانات پايان دوره است.

*آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي است . برنامه هاي آموزشي و درسي ، مصوب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ( وزارت علوم ، تحققات و فناوري ) مي باشد.

*دانشجو در هر نميسال تحصيلي مي تواند حداقل 14 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد مجاز انتخابي در دورهء تابستاني 6 واحد است.

*اگر معدل دانشجويي در يك نيمسال حداقل 17 باشد ، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي را اخذ نمايد .

*در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرفنظر از معدل كل ( كمتر از 10 نباشد) و مشروطي تا 24 واحد اخذ نمايد.

*در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر 8 واحد درسي باقي مانده باشد ، مي تواند واحدهاي مذكور را در دورهء تابستاني انتخاب نمايد.

*واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي به هر دليلي نبايد كمتر از 14 واحد درسي باشد.

*در صورتي كه دانشجو براي فراقت از تحصيل تنها 2 درس نظري باقيمانده داشته باشد ، مي تواند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.

*دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، بنا به صلاحدید مدیر گروه آموزشی از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز ( تقدم و تأخر ) دروس معاف است.

*حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2.5 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 5 ( پنج ) سال است.

*حضور دانشجو در تمامي جلسات درس الزامي است.

*اگر دانشجو در درسي بيش از 16/3 جلسات و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبيت موجه داشته باشد، با تشخيص شوراي آموزشي مؤسسه ، آن درس حذف مي شود.

*ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف آموزشي – پژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام مي گيرد.

*مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس ، مدرس آن درس است.

*دانشجوي كه به نمره ارزيابي درس ، تقاضاي تجديد نظر داشته باشد ، مي تواند ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نمره ، تقاضاي تجديد نظر كتبي خود را به اداره آموزش دانشكده تسليم كند.

*نمره درس پس از قطعي شدن ، غير قابل تغيير است.

*حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد.

*دانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند ، چنانچه در نيمسالهاي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند ، نمره قبلي از كارنامه دانشجو حذف مي شود ودر معدل نيمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شد.

*چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد ، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود . دانشجوي مشروط ، در نيمسال بعد ( جزء در آخرين نيمسال تحصيلي ) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .

*حداكثر نيمسالهاي مشروطي مجاز در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2 نيمسال و دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است. در مواردي كه معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسالهاي بعدي مشروط نشود ، به تحصيل ادامه دهد . در غير اينصورت ، از تحصيل محروم مي شود .

*دانشجو مي تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيسوسته دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ( بدون كسب اجازه از مؤسسه ) ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود .

*تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده شوراي آموزشي مؤسسه است.

*دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد ، بايد درخواست انصراف خود را به اداره آموزش مؤسسه تسليم كند. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . در غير اين صورت ، پس از انقضاي اين مهلت ، حكم انصراف وي از تحصيل صادر مي شود.

*مهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزرات ميسر مي باشد.

*به دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل 12 گذرانده باشد ، حسب مورد مدرك تحصيلي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا كارشناسي ناپيوسته ارائه مي شود.

*در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به 12 برساند ، تنها يك نيمسال به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 20 واحد از دروس دوره ، ميانگين كل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند ، در غير اينصورت از تحصيل محروم مي شود .


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203  دکتر مظفری  دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی 941321201896204  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/05 ارزیابی ریسک در نگهداری و تعمیرات ERP با استفاده از ترکیب Dematel  و  FANP (مطالعه موردی: صنعت خودرو)  97/04/21  
ام البنین دودانگه 941321101996205  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/02   97/04/21  
مریم قدیر
941321103996206  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/10 مدلسازي چند هدفه مسئله زمانبندی منعطف فازي با در نظرگيري ملاحظات انرژي  97/04/21  
نبی الله اشرفی
941321200796207  دکتر رحمتی
دکتر مظفری
 1396/11/30 توسعه پایدار مسئله زمانبندی ماشین­های موازی  97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
941321101196208  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/25 توسعه مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف فازی با در نظر گرفتن ملاحظات انرژی  97/05/10  
رعنا علی حسین زاده 941321103696209  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/12/02 ارائه یک مدل یکپارچه تولید-توزیع دو هدفه به منظور طراحی و بهینه­سازی یک شبکه زنجیره تامین سبز مبتنی بر انرژی  97/06/20  
سارا سلیمی 941321102696210   دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/20 ارائه چارچوبی جهت توسعه زنجیره تأمین تک هدفه با ملاحظات انرژي محور  97/06/20  
هدی بحرانی 951321100696211
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری  1396/11/20 ارائه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی به­منظور پیش­بینی حجم تخلیه و بارگیری بنادر: مطالعه موردی بندرشهید رجایی  97/06/27  
ساسان ابراهیمی 951321200196212
 دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/11/15 بررسی تاثیر انعطاف پذیری تولید، میزان همکاری با تامین کنندگان استراتژیک و یادگیری درون سازمانی بر رضایت مشتری با نقش تعدیلگری پویایی محصول  97/06/26  
مهری صفایی 951321101796213
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/18 تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری، اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت بهمن موتور)  97/06/26  
مینا اکبری 951321100597101
  دکتر مظفری دکتر اجلی  1397/01/20 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگسازی ایران  97/08/06  
محمدحسین فتحی 951322201497102  دکتر مظفری دکتر صمدی  1397/01/25 نقش کودکان در گرایش خانواده ها به خرید محصولات خاص (مطالعه موردی در فروشگاه هایپر استار تهران)  97/08/06  
ثریاسادات حسینی 941321101597103  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا
 1397/01/30 بررسی تاثیر خودکارآمدی مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچه‌سازی بر عملکرد مدیریت پروژه (بررسی پروژه‌های ساخت و ساز شهر تهران)  97/09/09  
مهدی امدادی 951321200397104  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/25   97/09/09  
اکرم واحد 951321102697105  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/20 اثرسنجی ایجاد مزیت رقابتی با توجه به ارتباط میان مدیریت عملیاتی و سیاست گذاری های صنعتی  97/09/09  
مریم گودرزی 951322101697201  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

بررسی تاثیر تجربه برند نوآور،بازاریابی وجامعه ی برند بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه :برند رایتل)

97/11/10  
سیدعزیز تربن  951322200397202  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی شرکت توفیق دارو)

97/11/10  
کسری رزاقی 951322200897203  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

بررسی تأثیر تعهدات رابطه­ای و زیرساخت­های فناوری اطلاعات بر هماهنگی و عملکرد زنجیره تأمین در صنایع پلیمری ظروف مواد غذایی

97/11/10  
زهرا سوری 951322101197204  دکتر مظفری  -  1397/03/30

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت درک شده و تمایل به بازخرید مصرف کننده با هدف تولید سبز(مورد مطالعه: شرکت سایپا)

97/11/30  
هلنا غلامی 951321101997205  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا   1397/03/30

تأثیر نظرسنجی های معتبر آنلاین بر ابعاد ارزش ویژه برند و پیامدهای آن بر رفتار مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مشتریان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در شهر تهران)

97/11/30  
الهام همتی 951322102297206  دکتر مظفری
 
دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

تاثیر عوامل فرهنگی، مدیریتی و فناوری اطلاعات(IT) بر پیاده سازی بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در سازمانها؛مطالعه موردی (مخابرات استان تهران)

97/11/30  
رامین صدر اشکوری 951322201397207  دکتر مظفری    دکتر صمدی  1397/03/25

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلي بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

97/11/30