خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (حسابداری)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
8811123086 ابراهیم طاهرخانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123001 ابراهيمي پاقلعه-معصومه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123002 ابويي مهريزي-حميدرضا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123094 احسان عسگري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123001 احساني -ناهيد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123009 اسمعيل پوركينچاه-شهربانو علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232008 اسمعيلي-علي اكبر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123133 اصغر نجفی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232010 اصغري اباتري-مصطفي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231012 اطاهريان-الهام علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123148 اعظم هاشمی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231015 اقامحمدي طرقي-نرگس علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123130 اکبر یوسفی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123006 اکرم اخوان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123045 اکرم خدامراد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123115 اكرم مشمول علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231018 اكرمي يارفي-ندا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123128 الميرا سادات موسوي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123107 الناز کمالی خامنه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123016 الهام باقري كما عليا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123043 الهام خان محمدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123053 الهام رستمي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231008 الهام رمضاني-مريم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123024 امیر حسین پرنی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123111 امیر کناری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123096 امير قره داغي خاتون آبادي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231021 اميري-سحر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123135 امين نظري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231014 انباز-مينا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123022 آزيتا تاجديني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123122 آيدا نعمت زاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231028 بابايي-منيژه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123133 باغيني پور-طيبه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231029 باقرزاده-محبوبه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123017 بختیاری-الهام علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231018 بختياري-الهه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231019 بذرافشان-مژگان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021231115 براتي-الهه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231022 بشيريان برمي-مژگان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123149 بهاره صادقی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231025 بهشتي لو-عاطفه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123042 بهمن خاتمی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123048 بهمن خسروزاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123050 پریسا خلفی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123084 پریسا عابدینی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123058 پیام رحیمی دره باغ علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231035 تبريزي نژادهريس-ساناز علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911121227 تراضي-مني‍ژه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232037 تقي پور-حميد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123067 ثريا شالي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123118 ثريا ملكي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123029 جاني-زهرا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123026 جعفريان-محمد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231037 جلدي-تهمينه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123033 حامد حاتمي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123082 حامد صفری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123031 حديثه حاجي پور چاقو چايي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123007 حسن آزاد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231041 حسني-سعيده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231046 حسين زاده مقدم-سارا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123066 حسين سالخورده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123057 حسين علي رحيمي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123116 حسين مايلي فرتاش علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123036 حسين هاشمي دهقي-نيلوفر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232048 حسيني-سيدعلي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123037 حسيني-مهتاب سادات علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232051 حمزه-حامد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123132 حمید حسن بیگی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123027 حمیده توانچه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123039 حميد حقاني پور علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231052 حيدري بازاردهي-سيده صديقه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231053 حيدريان-سميه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231054 خان بابايي-مريم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123008 خدبجه افتخاری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232056 خليل زاده شيخطبقي-بهنام علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231046 خورشيدي پاكدل-ارزو علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123062 دالیا رفوا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123042 دژبان-علي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231048 دهقاني-ندا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123055 دهقاني دهج-فرزانه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123137 راحله نوروزی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123049 رحمانی-پریا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231061 رحمانی-نیلوفر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021231111 رحماني-پريسا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111232051 رحماني-علي نقي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123052 رحمني-مجتبي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123025 رحیم پور مهدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232062 رحيمي-صلاح الدين علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232064 رستمي-بهمن علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123047 رضا خزائی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123142 رضا هويشي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9121231016 رضايي-سميرا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232067 رضايي اذر-شهرام علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231068 رمضاني-فاطمه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231069 زارع-سهیلا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231056 زارع زادگان-ميترا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021231112 زارع نژاد اشكذري-سيده زهرا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123058 زرين كاسه-كيوان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232070 زماني زكريا-حسن علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123014 زهرا بازرگاني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123041 زهرا حيدري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123046 زهرا رافع علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123091 زهرا عباسي غريب دوستي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123144 زهرا وفايي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123126 زهرا هاشم بيگي محلاتي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123067 زهره سپهری اصل علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811124031 زینب کاکی زاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123012 زينب السادات آقاميري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123123 ساجده نقدي زارچي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123038 سارا حسینی رحمت آباد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123053 سارا داوری نیا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123085 سارا طالبي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123034 ساناز حبیبیان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123122 ستاره معنوي دادخواه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123049 سحر خلج علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123102 سحر فرج شالی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123123 سعید ملک محمدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123146 سعید یکتافر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123090 سعيد غزنوي فرد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123068 سعيدي-حميدرضا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123063 سفيدپوش خامنه-شيما علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232076 سليمي-مصطفي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123080 سمانه صدرالدین علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123064 سمناني-معصومه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123032 سمیرا جهانگیری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123099 سمیه غلامی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123126 سمیه مهدوی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123074 سميرا شيري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123043 سميه دشتدار علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123028 سوده توتونی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123066 سوري روداوري-مرضيه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123071 سهيلا سليماني ها علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123145 سیمه یزدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123024 سيد علي تقوي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123027 سيده سارا جلالي چيمه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123072 سيوان سايمي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123069 شادي سلامت علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232082 شفيع خاني-رضا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123069 شكرابادي-نهضت علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123071 شمس الديني-صديقه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232083 شمشكي-فرشاد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123034 شیما حامدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123083 صغري طهماسخاني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123079 طاهرخاني-زينب علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123080 طاهرخاني-سعيد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021231117 طاهرخاني-عاطفه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232089 طاهري-امير علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123082 طبرزدي-زهرا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123061 عاطفه رضایی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231091 عباسي-فاطمه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231069 عبدلي سهزابي-افسانه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123096 عظيم علي مددي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123051 علی خلیلی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123093 علی عزیز آبادی فراهانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123140 علی نیازی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123037 علي اکبر حسيني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123117 علي علي مقدم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123114 علي مرادخاني ثمرين علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123089 عليزاده-فرزانه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231099 غلامرضا-فرحناز علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231100 غلامي-سحر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123021 فاطمه بلوردی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123119 فاطمه مرادي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123121 فاطمه نصرالهي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232101 فتحي-محسن علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123012 فرحناز امجدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123094 فرخي فر-طوبي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123026 فرزانه ترنیان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123105 فرزانه قلی زاده سوران علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231105 فرشادبخت-نغمه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123016 فرشته ایزدی مقدم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123134 فرشته نصیری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232107 فروغي-ياسر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231109 فلاح اقبال پور-مهسا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123103 فلاحتكار-زهرا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123023 فياض پارسا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123097 قرباني-الهه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021232112 قرباني-مهدي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111232083 قرباني متقي-مرتضي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231114 قلي بگلو-مريم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123100 قلي زاده بجندي-مهرداد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232115 قنبرزاده-جواد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232117 كاظمي مرادابادي-حمدالله علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123103 كرمي-الهام علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123139 ليلا نوري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123044 مجيد دهقان بنادكي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123064 محسن رمضاني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123062 محسن ساقي كلهر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123006 محمد اصلی بیگی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123022 محمد بياتي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123089 محمد جعفر طهماسبی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123079 محمد حسین صابری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123106 محمد حسين كشاورزي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123075 محمد شعبانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021232111 محمدحسني-اكبر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123111 محمدي قاضلو-الناز علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123112 محمدي قلعه جوقي-صفيه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231127 محمدياني-بتول علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123084 محمود ضمیری مروی زاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232128 مختاري درخشان فرد-محمد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123013 مرجان امیری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123059 مرجان رخشانلو علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231131 مرشدي-مريم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123107 مریم قیدر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123021 مريم پور محمد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123039 مريم حيدري علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123081 مژده صفاری اصل علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123033 مژگان حبيبي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232132 مسعودي ونجاني-علي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123010 معصومه آقاصفری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123018 ملیحه بابانژاد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123116 مليحه معين نژاد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123108 منا کاشانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231075 منصوره سلیمانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231104 موسوي علياني-فاطمه السادات علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123130 موسي لو-رضا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123101 مونا فرج الهي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123002 مهدی احمدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123083 مهدیه صیقل زنان مشهدی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123093 مهدي فتوحي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123051 مهرداد رحماني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231102 مهرعليان-سميه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231137 مهري-زيبا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123113 مهسا گرشاسبي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123127 مهسا مهدیزاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123106 مهناز قليچ زاده علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123131 مهناز يوسفي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123091 مهين غيور علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123112 میثم کوهستان علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123007 مینا سادات اطیابی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123092 ميترا فتحي فرد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231138 ميرزايي-مريم علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123115 مينا لطيفي اينانلو علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9121231042 نادر-مهتاب علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123074 نادیا شریعتی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123098 ناهید غفارخانی علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123063 نرجس رمضانعلي علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123136 نسیم نوذری علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231141 نصيري صفت-مرضيه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011231151 نظري-فرشته علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123055 نفيسه رضايتي منفرد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123124 نوروزي ميكال-فرشته علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232144 نوري-محسن علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123125 نوري-مرضيه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123081 نيره طاهرخاني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9011232026 ودود ايماني علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9021231114 ورمزيار-سودابه علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8811123143 هانیه واحد علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
8911123129 يزداني نيا-پريسا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231120 يزدي-ژيلا علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته
9111231121 يزدي-سحر علمی کاربردی حسابداری كارشناسي ناپيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203  دکتر مظفری  دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی 941321201896204  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/05 ارزیابی ریسک در نگهداری و تعمیرات ERP با استفاده از ترکیب Dematel  و  FANP (مطالعه موردی: صنعت خودرو)  97/04/21  
ام البنین دودانگه 941321101996205  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/02   97/04/21  
مریم قدیر
941321103996206  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/10 مدلسازي چند هدفه مسئله زمانبندی منعطف فازي با در نظرگيري ملاحظات انرژي  97/04/21  
نبی الله اشرفی
941321200796207  دکتر رحمتی
دکتر مظفری
 1396/11/30 توسعه پایدار مسئله زمانبندی ماشین­های موازی  97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
941321101196208  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/25 توسعه مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف فازی با در نظر گرفتن ملاحظات انرژی  97/05/10  
رعنا علی حسین زاده 941321103696209  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/12/02 ارائه یک مدل یکپارچه تولید-توزیع دو هدفه به منظور طراحی و بهینه­سازی یک شبکه زنجیره تامین سبز مبتنی بر انرژی  97/06/20  
سارا سلیمی 941321102696210   دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/20 ارائه چارچوبی جهت توسعه زنجیره تأمین تک هدفه با ملاحظات انرژي محور  97/06/20  
هدی بحرانی 951321100696211
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری  1396/11/20 ارائه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی به­منظور پیش­بینی حجم تخلیه و بارگیری بنادر: مطالعه موردی بندرشهید رجایی  97/06/27  
ساسان ابراهیمی 951321200196212
 دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/11/15 بررسی تاثیر انعطاف پذیری تولید، میزان همکاری با تامین کنندگان استراتژیک و یادگیری درون سازمانی بر رضایت مشتری با نقش تعدیلگری پویایی محصول  97/06/26  
مهری صفایی 951321101796213
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/18 تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری، اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت بهمن موتور)  97/06/26  
مینا اکبری 951321100597101
  دکتر مظفری دکتر اجلی  1397/01/20 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگسازی ایران  97/08/06  
محمدحسین فتحی 951322201497102  دکتر مظفری دکتر صمدی  1397/01/25 نقش کودکان در گرایش خانواده ها به خرید محصولات خاص (مطالعه موردی در فروشگاه هایپر استار تهران)  97/08/06  
ثریاسادات حسینی 941321101597103  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا
 1397/01/30 بررسی تاثیر خودکارآمدی مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچه‌سازی بر عملکرد مدیریت پروژه (بررسی پروژه‌های ساخت و ساز شهر تهران)  97/09/09  
مهدی امدادی 951321200397104  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/25   97/09/09  
اکرم واحد 951321102697105  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/20 اثرسنجی ایجاد مزیت رقابتی با توجه به ارتباط میان مدیریت عملیاتی و سیاست گذاری های صنعتی  97/09/09  
مریم گودرزی 951322101697201  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

بررسی تاثیر تجربه برند نوآور،بازاریابی وجامعه ی برند بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه :برند رایتل)

97/11/10  
سیدعزیز تربن  951322200397202  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی شرکت توفیق دارو)

97/11/10  
کسری رزاقی 951322200897203  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

بررسی تأثیر تعهدات رابطه­ای و زیرساخت­های فناوری اطلاعات بر هماهنگی و عملکرد زنجیره تأمین در صنایع پلیمری ظروف مواد غذایی

97/11/10  
زهرا سوری 951322101197204  دکتر مظفری  -  1397/03/30

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت درک شده و تمایل به بازخرید مصرف کننده با هدف تولید سبز(مورد مطالعه: شرکت سایپا)

97/11/30  
هلنا غلامی 951321101997205  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا   1397/03/30

تأثیر نظرسنجی های معتبر آنلاین بر ابعاد ارزش ویژه برند و پیامدهای آن بر رفتار مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مشتریان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در شهر تهران)

97/11/30  
الهام همتی 951322102297206  دکتر مظفری
 
دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

تاثیر عوامل فرهنگی، مدیریتی و فناوری اطلاعات(IT) بر پیاده سازی بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در سازمانها؛مطالعه موردی (مخابرات استان تهران)

97/11/30  
رامین صدر اشکوری 951322201397207  دکتر مظفری    دکتر صمدی  1397/03/25

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلي بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

97/11/30